• NGUYỄN THÁI LÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979875543
  • Email:
   ntlam.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công Đoàn

 • NGUYỄN MINH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0935403553
  • Email:
   nmtuan.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • HỒ HOÀNG KỲ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐH_ Sinh
  • Điện thoại:
   0163 564 7170
  • Email:
   hhki.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy Viên Công Đoàn

 • TRẦN QUỐC PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH- Hóa
  • Điện thoại:
   0166 8123834
  • Email:
   tqphong.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THANH PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0979644119
  • Email:
   ntphong.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • PHẠM THỊ KIM LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH_Hóa
  • Điện thoại:
   0967638800
  • Email:
   ptloan.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • HUỲNH THỊ ĐƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-Sinh
  • Điện thoại:
   0974328220
  • Email:
   htdon.thpt.vng@phuyen.edu.vn